polityka prywatności mmmedic

1. Administrator danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nasza firma zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe. Administratorem tych danych osobowych jest Michał Miłobędzki, prowadzący działalność gospodarczą w formie MMMedic Michał Miłobędzki, adres: Rondo Mogilskie 1/111A, 31-516 Kraków, REGON: 015627523, NIP: 5711570852.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@mmmedic.pl lub pisemnie na podany powyżej adres.

2. Przetwarzanie danych przez administratora

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować daną osobę fizyczną, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Dane są przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały nam przekazane i tylko przez niezbędny okres czasu.

Zobowiązujemy się do ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz w ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność zgromadzonych danych oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Stosujemy odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa oraz rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu wyłączenia ujawnienia tych danych osobom nieuprawnionym. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

3. Jakie dane i w jakim celu przetwarzamy

Korespondencja mailowa i tradycyjna

W przypadku wymiany z naszą firmą za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji, która nie jest związana ze świadczonymi przez nas usługami lub zawartą umową, przetwarzamy dane osobowe o nadawcach i adresatach tej korespondencji, zawarte w jej treści, w tym w szczególności dane kontaktowe. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu, dokumentowania ustaleń, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków czy rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą

Korespondencja przechowywana jest przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów, nie dłużej jednak niż 10 lat lub do momentu wniesienia sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub gdy jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Marketing oraz tworzenie bazy klientów.

W celu promowanie naszych usług, rozwoju działalności gospodarczej oraz zdobycia kontraktów handlowych prowadzimy bezpośredni marketing własnych usług. W tym celu budujemy bazę danych potencjalnych klientów i kontrahentów. Wiąże się to z przetwarzaniem danych osobowych (imię, nazwisko, dane kontaktowe) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz osobowych, członków Zarządu osób prawnych, prokurentów oraz ich pełnomocników a także pracowników naszych kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów.

Dane te otrzymujemy od Państwa przy nawiązaniu relacji gospodarczych. Wykorzystujemy także dane osobowe ogólnie dostępne w publicznych rejestrach (CEiDG, rejestr przedsiębiorców KRS) a także dane wskazane na stronach internetowych lub portalach i serwisach społecznościowych wykorzystywanych do kontaktów zawodowo-biznesowych.

Przetwarzamy zebranych danych dla celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. marketingu bezpośredniego. Wykorzystujemy dane osobowe w granicach dobrego zwyczaju handlowego, w celu bezpośredniej odpowiedzi na przesłane nam pytanie, tj. poinformowania o naszej ofercie lub o jej szczegółach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia RODO).

Aby dotrzeć do klienta z ofertą często stosujemy działania marketingowe polegające na wysyłaniu wiadomości e-mail lub kontaktujemy się telefonicznie. W takim wypadku podstawą naszych działań jest Państwa zgoda lub zamówienie informacji handlowej. W przypadku, kiedy przesyłamy informację handlową drogą elektroniczną osobie fizycznej (poczta e-mail), zgoda może być wyrażona poprzez udostępnienie nam w tym celu identyfikujący państwa adresu elektronicznego. W tym zakresie działamy zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W związku z prowadzoną działalnością możemy zbierać także dane osobowe w innych sytuacjach, np. podczas spotkań, konferencji czy poprzez wymianę wizytówek. Robimy to w celu zainicjowania lub utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 10 lat lub do momentu wniesienia sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub gdy jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Nawiązywanie i realizowanie stosunków gospodarczych (umowa) z osobami fizycznymi.

W przypadku nawiązywania relacji biznesowych z osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą oraz w formie spółek cywilnych, przetwarzamy dane osobowe naszych kontrahentów a także ich pełnomocników, tj. imię, nazwisko, a także adres, nr PESEL, NIP, REGON. Dane te otrzymujemy od Państwa przy nawiązaniu relacji gospodarczych bądź też pobieramy je z publicznych rejestrów (np. CEIDG), w zakresie niezbędnych do podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy współpracy, posiadamy dane wskazane nam przy zawarciu umowy. Podanie tych informacji jest dobrowolne i nie jest wymagane przez przepisy prawa. Jednak bez ich wskazania nie byłoby możliwe zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy. Możemy także uzyskiwać i przetwarzać Państwa dane ujawnione w publicznych rejestrach (CEIDG).

Dysponować możemy także innymi, podanymi przez Państwo danymi, w tym danymi kontaktowymi. Są to informacje opcjonalne i nie mają wpływu na zawarcie umowy. Znając jednak numer telefonu czy adres e-mail możemy szybko skontaktować się w sprawie wykonania umowy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia oraz wykonania umowy wiążącej naszą firmę z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO) zapewnienia komunikacji pomiędzy nami. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO) polegający na wymianie informacji, przekazywaniu informacji, prowadzeniu korespondencji w związku z wykonywana działalnością gospodarczą;
 • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO),
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą przez nas umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
 • stworzenia bazy kontrahentów i klientów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest rozwój jego firmy poprzez stworzenie możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej przez naszą firmę umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Po tym upływie czasu możemy przechowywać Państwa dane dla celów marketingowych, chyba, że zgłosi Pani/Pan sprzeciw. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub gdy jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Nawiązywanie i realizowanie stosunków gospodarczych (umowa) – osoby kontaktowe i wskazane do wykonywania Umowy

W przypadku nawiązywania relacji biznesowych ze spółkami prawa handlowego przetwarzamy dane osobowe wspólników spółek osobowych, członków Zarządu, prokurentów oraz pełnomocników. Dane te otrzymujemy od Państwa przy nawiązaniu relacji gospodarczych bądź też pobieramy je z publicznych rejestrów (np. CEIDG, KRS).

Ponadto przetwarzamy dane osobowe osób kontaktowych wskazanych do negocjowania oraz wykonywania łączącej nas umowy. W tym przypadku Państwa dane osobowe zostały udostępnione administratorowi przez Państwa pracodawcę lub zleceniodawcę, w związku z prowadzonymi negocjacjami zmierzającymi do zawarcia Umowy bądź w związku z realizacją i wykonaniem umowy łączącej Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę z administratorem.

Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas obejmuje służbowe dane kontaktowe.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy handlowej wiążącej naszą firmę z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz Państwa pracodawcy / zleceniodawcy. Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu naszej firmie sprawnego bieżącego wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO),
 • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO),
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową handlową z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej przez naszą firmę umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Po tym upływie czasu możemy przechowywać Państwa dane dla celów marketingowych, chyba, że złoży Pani/Pan sprzeciw. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub gdy jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Administracja umową o pakiety medyczne lub ubezpieczeń zdrowotnych

Jeżeli Pani/Pana pracodawca lub zleceniodawca zawarł z nami porozumienie dotyczące zarządzania i administrowania umową, na podstawie której korzysta Pani/Pan z abonamentów medycznych lub ubezpieczenia medycznego, nasza firma przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe. Jeżeli jest Pani / Pan osobą najbliższą pracownika a umowa o świadczenie pakietów medycznych lub o ubezpieczeniach zdrowotnych obejmuje także rodziny, posiadamy także Pani/Pana dane w zakresie wskazanym powyżej.

Państwa dane są udostępniane przez Państwa pracodawcę/zleceniodawcę, zgodnie z przyjętym w Pani/Pana firmie sposobem zgłaszania do benefitów pracowniczych. Jeżeli jest Pani/Pan osobą najbliższą pracownika, to on przekazuje on Pani/Pana dane swojemu pracodawcy, tak aby ten z kolei mógł zgłosić Panią/Pana do objęcia opieką medyczną.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy handlowej wiążącej naszą firmę z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz Państwa pracodawcy / zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu administratorowi sprawnego bieżącego wykonywania umowy
 • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową handlową z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej przez naszą firmę umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Wniesienie skargi

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. W przypadku naszych klientów będących osobami fizycznymi podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. W przypadku innych osób – podstawa przetwarzania jest realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na zasadzie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Rekrutacja

W ramach procesów rekrutacyjnych zbieramy dane osobowe kandydatów do pracy, w zakresie określonym przepisami prawa pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia kandydatury.

Jeżeli złożone do naszej firmy dokumenty czy formularze zawierają także inne, wykraczające poza kodeks pracy informacje (np. zdjęcie), podstawą przetwarzania danych będzie Państwa dobrowolna zgoda. Zakładamy, że jeżeli przekazujecie Państwo nam swoje dokumenty aplikacyjne to jesteście zainteresowani udziałem w procesie rekrutacji i w ten sposób wyrażacie zgodę na przetwarzania dodatkowo podanych danych osobowych.

Jeżeli chcielibyście Państwo, aby zgłoszone aplikacje mogły być przez nas wykorzystane w toku innych procesów rekrutacyjnym, prosimy o wskazanie tej okoliczności poprzez formułę „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych”

Dane przechowujemy do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub, w przypadku zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych lub rekrutacji spontanicznej, przez okres 3 lat, licząc od zakończenia roku, w którym zostały nam przekazane. W każdym przypadku możecie Państwo zażądać zaprzestania przetwarzania danych.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym kodeksu pracy, związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia RODO);
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO).

4. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe

Z zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym podmiotom, z tym, że możemy je powierzyć firmom lub osobom, którym zlecamy wykonanie czynności w naszym imieniu, np. np. firmom księgowym, audytorom, kancelariom prawnym lub firmie zapewniającej wsparcie informatyczne. Podmioty te przetwarzają Państwa dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Dane te możemy przekazać także upoważnionym przez przepisy prawa podmiotom (np. policja), podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, operatorom systemów informatycznych, operatorom systemów e-mail, operatorom płatności (banki), podmiotom nabywającym wierzytelności (w przypadku braku zapłaty).

W przypadku zlecenia przez Panią/Pana naszej firmie działań związanych z rozeznaniem rynku pakietów medycznych, zebrania i opracowania spersonalizowanych ofert od podmiotów medycznych w zakresie pakietów medycznych na rzecz pracowników Państwa firmy, umów z zakresu medycyny pracy lub tez ofert od zakładów ubezpieczeń w zakresie pakietów ubezpieczeń zdrowotnych umożliwiających realizację świadczeń medycznych Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom leczniczym oraz zakładom ubezpieczeń w celu opracowania dla Państwa przez te podmioty oferty.

Możemy te dane również przekazać podmiotom leczniczym oraz zakładom ubezpieczeń w celu zawarcia przez Państwa umowy z podmiotem leczniczym lub zakładem ubezpieczeń.

Jeżeli jesteśmy administratorem umowy, na podstawie której korzysta Pani/Pan z abonamentów medycznych lub ubezpieczenia medycznego, Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotów leczniczych świadczących na Państwa rzecz usługi medyczne lub do towarzystwa ubezpieczeniowego świadczącego usługi ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Przysługujące państwu uprawnienia

W każdym czasie mają Państwo dostęp do posiadanych przez nas danych osobowych, tj. mają Państwo prawo żądać informacji o przetwarzanych danych oraz żądać kopii danych osobowych. Ponadto, mają Państwo prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, a w pozostałych przypadkach jedynie wtedy, kiedy wykażemy że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub gdy jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Inne informacje

Przekazane dane nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Nie mamy zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

polityka tzw. cookies

W związku z prowadzeniem strony internetowej i udostępnianiem usług internetowych, nasza firma stosuje tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, np. na Państwa komputerze, laptopie, iPad, smartphonie. Serwery mogą odczytać te dane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Chcielibyśmy poinformować, że przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możliwa jest jednak w każdym czasie zmiana ustawień dotycząca plików Cookiem, np. poprzez:

 • blokowanie automatyczne obsługi plików cookies, bądź
 • informowanie o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu.

Bardziej szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu: tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, zmiany wyglądu lub wersji strony (np. wersja językowa), przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji).

Możemy gromadzić takie informacje, jak dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskujecie Państwo dostęp do naszej strony internetowej, w tym dane dotyczące połączenia internetowego, adres IP lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę.